เช็คสิทธิเรารักกัน!! กลุ่มทั่วไป และกลุ่ม ไม่มีสมาร์ทโฟน ทำอย่างไร ตรวจสอบขั้นตอนที่นี่

ม.33เรารักกัน โครงการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา33 ซึ่งเปิดให้ ลงทะเบียนเรารักกัน ตั้งแต่วันที่

21 ก.พ.-7 มี.ค. 64 สำหรับการ เช็คสิทธิเราชนะ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่มีสมาร์ทโฟน และกลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ไม่มี

สมาร์ทโฟน โดยแต่ละกลุ่ม มีวิธีการลงทะเบียน เช็คสิทธิ ยืนยันตัวตน และการใช้สิทธิที่แตกต่างกัน ดังนี้

กลุ่มที่ 1 มีสมาร์ทโฟน 

สำหรับ ผู้ประกันตน ม.33 ที่ลงทะเบียนร่วมโครงการ ม.33 เรารักกัน แล้ว สามารถเช็กสิทธิได้ที่  www.33เรารักกัน.com

ได้ในวันที่ 15-21 มี.ค.2564 และกดยืนยันตัวตน ผ่านช่องทาง แอพพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อรอรับเงินเยียวยา โดยจะได้รับวงเงิน

ผ่านแอพพลิเคชัน “เป๋าตัง” ครั้งละ 1,000 บาท จนครบ 4,000 บาท

กลุ่มที่ 2 ไม่มีสมาร์ทโฟน 

สำหรับกลุ่ม ไม่สมาร์ทโฟน ทำให้ไม่สามารถ ลงทะเบียนได้ หรืออีกกรณีหนึ่ง คือให้ญาติพี่น้อง เพื่อนๆ ที่มีเครื่องสมาร์ทโฟน

ลงทะเบียนให้ โดยผู้ประกันตนกลุ่มดังกล่าว จะไม่สามารถ ยืนยันตัวตน ผ่านแอพพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ เหมือนกับกลุ่มที่ 1 เพราะ

เป็นสิทธิเฉพาะรายบุคคล โดย สำนักงานประกันสังคม ทั่วประเทศ ได้เปิดศูนย์ประสานงาน ทบทวนสิทธิม33เรารักกัน เพื่อ

อำนวยความสะดวก ให้ผู้ประกันตน กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน แต่ได้ทำการ ลงทะเบียนไปแล้ว ในรอบแรก (วันที่ 21 ..-7 มี..)

ขอให้รีบมาติดต่อ ที่สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ ที่ตนเองสะดวก เพื่อขอ

รับสิทธิในวันที่ 8 – 11 มี..นี้เท่านั้น  สำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน และยังไม่เคย ลงทะเบียนเลย ขอให้เข้ามาติดต่อ

เพื่อลงทะเบียน ที่สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ ที่ท่านสะดวก ในวันที่

15-28 มี.ค.นี้ และ ขอให้ผู้ประกันตนมาตรา33 นำบัตรประจำตัวประชาชน แบบสมาร์ทการ์ด มาเพื่อลงทะเบียน ขอรับสิทธิด้วย

โดยสามารถมาติดต่อ ที่สำนักงานประกันสังคม ซึ่งจะเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08.30–18.30 น. ของทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ