เราชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน วันนี้ รับเงินวงเงินรวดเดียว 7,000 บาท

วันนี้ 22 เมษายน 2564  ประชาชน กลุ่มผู้ที่ ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

(กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน) ที่ลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการเราชนะ ระหว่างวันที่

8-26 มีนาคม 2564 และตรวจสอบสถานะแล้ว พบว่าผ่านเกณฑ์การคัดกรองคุณสมบัติ

จะสามารถ ใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ ผ่านบัตรประจำตัวประชาชน โดยยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า

(Facial Recognition) โดยจะสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันนี้ (22 เมษายน 2564) เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ประชาชนกลุ่มดังกล่าว จะได้รับวงเงินสิทธิ์จำนวน 7,000 บาท และสามารถใช้จ่าย

วงเงินสิทธิ์ ผ่านผู้ประกอบการร้านค้า หรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ